Bygdø Vels vedtekter

Bygdø Vels vedtekter

§1 Formål
Selskapets formål er å virke til beste for Bygdøy og til fremme av medlemmenes interesser på Bygdøy
§2 Medlemmer
Som medlemmer opptas:
a) beboere på Bygdøy og
b) eiere/festere av grunn på Bygdøy
§3 Kontingent
Medlemmene betaler årlig en kontingent som fastsettes av den ordinære generalforsamlingen for påfølgende år.
Er det flere medlemmer innen samme husstand, betaler en av dem full kontingent som «hovedmedlem». De andre betaler som «husstandsmedlemmer» en redusert kontingent.
Meldinger, innkallelser m.v. til medlemmene tilstilles alene hovedmedlemmer.
Husstandsmedlemmer har forøvrig fulle medlemsrettigheter.
Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem.
Utmeldelse må skje skriftlig innen nyttår.
§4 Ledelse
Selskapet og dets virksomhet ledes av:

 • Generalforsamling
 • Styre
  §5 Generalforsamling
  Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av april måned.
  Innkallelse, sammen med saksliste og innstilling fra valgkomitéen, sendes hovedmedlemmene med åtte dagers varsel.
  Generalforsamlingen behandler:
 1. Årsberetning fra styret.
 2. Regnskap for det foregående kalenderår
  i revidert stand.
 3. Forslag som er kommet inn.
 4. Fastsettelse av årskontingenter for
  hovedmedlem/husstandsmedlem.
 5. Valg av: a)Formann
  b)Revisor med varamann
  c)Medlem av valgkomitéen
  Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter. Stemmerett har alle medlemmer over 18 år som er meldt inn før 1.oktober og har betalt kontingent for det år beretningen omhandler.
  Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.
  Valgbare er alene de stemmeberettigede medlemmer.
  Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 15.februar.
  Gyldig vedtak må være fattet av de avgitte stemmer hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, se §§ 10 og 11.
  §6 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer det eller 25 stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det med angivelse av den sak som ønskes behandlet. Om stemmerett gjelder regelen i § 5. Om innkallelse og avstemning gjelder det samme som ved ordinær generalforsamling. Det kan bare behandles saker som er ført opp i innkallelsen.
  §7 Styret
  Selskapets styre består av formann valgt for ett år og seks styremedlemmer valgt for to år. Hvert år uttrer de tre styremedlemmene som har fungert lengst, regnet fra seneste gang de ble valgt. Eventuelt etter loddtrekning hvis flere står likt. Det er anledning til gjenvalg.
  Styret selv velger hvert år varaformann.
  Formannen innkaller til styremøte når han finner det påkrevd. Styremøte skal også avholdes når tre medlemmer av styret krever det.
  Gyldig vedtak må være fattet av minst fire styremedlemmer som er enige.
  §8 Styrets arbeid
  Styret leder selskapets virksomhet.
  Til hjelp i sitt arbeid kan styret ansette en sekretær/kasserer og fastsette dennes godtgjørelse, øvrige arbeidsvilkår og arbeidsinstruks. Styret iverksetter generalforsamlingens vedtak og arbeider for å fremme selskapets formål.
  Om vedtak som kan medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for selskapet, skal generalforsamlingens uttalelse innhentes før det settes i verk.
  Styret kan nedsette de utvalg det finner nødvendig.
  §9 Valgkomitéen
  Valgkomitéen består av tre medlemmer valgt for tre år. Hvert år trer det medlem ut som har fungert lengst, eventuelt etter loddtrekning hvis flere står likt. Valgkomitéens medlemmer kan ikke umiddelbart gjenvelges. Det medlem som har sittet lengst i komitéen, har ansvaret for å innkalle til konstituerende møte. Dette holdes senest to måneder før neste generalforsamling. Komitéen velger hvert år sin formann. Formannen eller et av medlemmene skal på generalforsamlingen redegjøre for valgkomitéens innstilling for de respektive valg, herunder medlem til valgkomitéen.
  §10 Vedtektsendringer
  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær generalforsamling og etter at forslag er ført opp på utsendt saksliste og gjengitt ordlydende. Det kreves 2/3 flertall blant de
  møtende stemmeberettigede for at forslaget skal være vedtatt.
  §11 Oppløsning
  Oppløsning av selskapet kan bare vedtas på ordinær generalforsamling etter forslag ført opp på utsendt saksliste og gjengitt ordlydende. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall av møtende stemmeberettigede, må vedtaket gjentas med samme flertall på ekstraordinær generalforsamling en måned senere. Er oppløsning vedtatt, skal selskapets midler overføres til et fond til beste for Bygdøy etter statutter som vedtas ved oppløsningen