Tennishall på Bygdøhus

Bygdø Tennisklubb ha lenge arbeidet for en nedgravet tennishall på Bygdøhus.

Du kan følge med i saksbehandlingen i Plan og bygningsetaten her.

Her er Bygdø Tennisklubbs beskrivelse av prosessen så langt:

Bygdø Tennisklubbs hallprosjekt 

Bygdø Tennisklubb har i ca. 3 år jobbet med en underjordisk tennishall som erstatning for dagens utrangerte overtrykks-hall (boblen).

Tennisklubben mener at en underjordisk hall vil være den peneste og beste løsningen for naboer og miljøet som helhet. Den «stygge» boblen vil bli borte permanent, dieselaggregatet fjernes, anlegget generelt kan rustes opp og gjøres mer «parkmessig». Kapasiteten økes i vinterhalvåret fra 2 baner til 4 baner og i sommerhalvåret fra 6 til 10 baner.

Ca. 85% av medlemmene i tennisklubben bor på Bygdøy. Med henvisning til det relativt lave antallet spillere som til enhver tid befinner seg på en tennisbane, så vil trolig ikke det økte antallet baner medføre noen vesentlig økning i trafikkbelastningen.  

Det jobbes p.t. med de siste detaljene i prosjektet sammen med Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus, der sistnevnte vil være eieren av hallen.

Økonomi og effekter for de andre idrettsklubbene

Budsjettet for prosjektet er på drøye kr. 70 mill. Alternativet for tennisklubben vil være å anskaffe en ny overtrykkshall, noe som også vil innebære en ikke ubetydelig investering og fortsatt visuell- og fossil forurensing. Bygdø Tennisklubb tror at også Stiftelsen Bygdøhus/Bygdøhus og de andre klubbene vil profitere på prosjektet, der man vil kunne samle og redusere en del kostnadsdrivere på en smartere måte. Dette kan være vakthold, vaktmestertjenester, renhold, annet vedlikehold, økonomisk drift av klubbene – kort sagt en mer profesjonell drift.

Prosjektets status

  • Hallen/bygget er ferdig prosjektert.
  • Man har avtaler på plass med renommerte entreprenører og en erfaren prosjektleder til å lede prosessen.
  • Finansiering er på plass med en svært tilfredsstillende EK-grad med støtte på 21 mill. fra Oslo Kommune, lån fra DNB, tippemidler, avtale med sponsor mm.
  • Igangsettelsestillatelse fra Oslo Kommune foreligger.
  • Det gjenstår å avklare noen detaljer mellom Stiftelsen Bygdøhus, Bygdø Vel og BTK.

Påvirkning på miljøet rundt Bygdøhus:

  • Tennisklubben mener de positive effektene av en underjordisk hall i høy grad vil overgå noen midlertidige negative konsekvenser som følger av anleggsfasen.
  • Trafikkbelastningen til Bygdøhus blir ikke vesentlig større. Det er et relativt lite antall spillere per bane.
  • Et mulig økt press på parkeringsplassene utenfor Bygdøhus og i Huk Aveny er løsbart.
  • Skoleveien i anleggsperioden vil ivaretas av prosjektet.
  • Økt trafikk inn til/ut fra Bygdøy i anleggsperioden vil kunne merkes, men bortkjøring av masser vil være tidsbegrenset til ca. 3 måneder. I lys av andre tilsvarende og større prosjekter den senere tid, bør virkningene være overkommelige.

Les mer om tennishallen her:

Hallens prospect:          https://bygdoytennishall.no/presentasjon

Spørsmål og svar:      https://bygdoytennishall.no/faqs

Bygdøy Tennisklubb har lenge arbeidet for en underjordisk tennishall på Bygdøhus.